მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განხორციელება (ხელშეკრულების დადება) და ანგარიშსწორება

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია გაიაროს ავტორიზაცია, აირჩიოს მისთვის სასურველი პროდუქტი/პროდუქტები და დაამატოს კალათაში მათი ყიდვის მიზნით.

პროდუქტის კალათაში განთავსების შემდეგ მომხმარებელი გადადის ანგარიშსწორების გვერდზე სადაც ის იხილავს საბოლოო ანგარიშსწორების თანხას (მიწოდების მომსახურების და სხვა დამატებითი ხარჯების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ჩათვლით).

Grand.store-ზე მომხმარებელი ანგარიშსწორებას ახდენს VISA ან MASTERCARD ან სხვა საკრედიტო ბარათით. ბარათის იდენტიფიკაცია ან ტრანზაქციის განხორციელება სრულად ეკუთვნის ანგარიშსწორების ბანკის პრეროგატივას. ტრანზაქცია ხორციელდება დაცული ვებ-გვერდის მეშვეობით, რომელიც წარმოადგენს შესაბამისი ანგარიშსწორების ბანკის საკუთრებას.

პროდუქტის მიწოდების მისამართს მომხმარებელი განსაზღვრავს ყოველი შეკვეთისას. მას შეუძლია ყოველ შეკვეთაზე დაამატოს ახალი მისამართი ან ისარგებლოს პირად ანგარიშზე მის მიერ უკვე შექმნილი მისამართების შაბლონებით.
პროდუქტის მიმღები შეიძლება იყოს: თავად შემძენი (მომხმარებელი) პირადად მომხმარებლის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა პირი.
თუ მომხმარებელს სურს რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა,  Grand.store-ის შეკვეთის მისამართის ველში უნდა მიუთითოს მიმღები პირის მონაცემები, კერძოდ, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და ტელეფონის ნომერი, რათა ჩვენ მოვახდინოთ ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება და პროდუქტის ჩაბარება.

შეკვეთის შეუფერხებლად მისაღებად აუცილებელია, ზედმიწევნით სწორად და სრულად შეავსოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, კერძოდ: სახელი და გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და მისამართი.

თუ შეკვეთის ჩაბარება ვერ მოხერხდა შეკვეთაში მითითებულ მისამართზე არყოფნის ან არასწორი/არასრული მისამართის გამო, ან მიმღები პირის მიერ შეკვეთის მიღებაზე უარის თქმის გამო, Grand.store-ს ვალდებულება ჩაითვლება შესრულებულად, ხოლო შეკვეთა ექვემდებარება გაუქმებას.

ზემოთ აღნიშნული რომელიმე მიზეზით შეკვეთის გაუქმებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, მომხმარებელს საბანკო ანგარიშზე დაუბრუნდება გადახდილი თანხა მიწოდების ხარჯების გამოკლებით. გაუქმებული შეკვეთის მიწოდებისთვის აუცილებელი პირობაა, რომ მომხმარებელმა შეკვეთა განახორციელოს თავიდან, რა დროსაც თავიდან იხდის ასევე მიწოდების ხარჯებს.