საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან.
საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა დაგვიკავშირდეთ “Grand.store-ის” ცხელ ხაზზე: 59307719

მაღაზიის მხრიდან პრობლემის მოგვარების საშუალო ვადაა 14 კალენდარული დღე, მაგრამ თუ პროდუქტის შესაკეთებლად საჭიროა დაზიანებული ნაწილის გამოწერა, შესაძლოა შეკეთების ვადა გაიზარდოს 40 კალენდარულ დღემდე, ხოლო თუ პროდუქტის წუნის აღმოფხვრას სჭირდება 40-კალენდარულ დღეზე მეტი, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. შეცვლის დროს მაღაზია ხელმძღვანელობს ამ მდგომარეობის დადგომის თარიღისთვის შესაცვლელი პროდუქტის საბაზრო ღირებულებით, თანხის ანაზღაურება ხდება უნაღდოდ მომხამრებლის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა.
  სერიული ნომერი არ ემთხვევა მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქტს
  ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ მექანიზმში შეღწევისაგან გამოწვეული დაზიანება.
  პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად (იგულისხმება პროდუქტის არსებითი შემადგენელი ნაწილები, არ იგულისხმება ინსტრუქცია, ყუთი და ა.შ)
  ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლუატაციის გამო.
  თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას.
   პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით (მაღალი დენის მოვარდნა).
   ნივთი შეკეთებულია / გახსნილია თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრების მიერ.
   ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები.
   მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით.
   გაითვალისწინეთ: საგარანტიო პირობა ვრცელდება პროდუქტის ძრავსა და მის შემადგენელ არსებით/მაკოპლექტებელ ნაწილებზე.