წინამდებარე დოკუმენტი არის Grand.store-ს ვებგვერდით სარგებლობის წესები და პირობები.

წინამდებარე დოკუმენტი არის ორმხრივად მავალდებულებელი ხელშეკრულება, რომელიც ფორმდება მომხმარებელსა და შპს „დრეში“ შორის. შპს „დრეში“ (ს.ნ. 40556175) რეგისტრირებული მისამართი – ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, არჩილ ტსაგარელი ქ. N84
შპს „დრეში“ წინამდებარე სარგებლობის წესებსა და პირობებში, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში და ყველა სხვა სახელმძღვანელოსა და ინსტრუქციაში შემდგომში მოხსენიებული იქნება როგორც „Grand.store”.

Grand.store-ს ვებგვერდით სარგებლობის წესები და პირობები, მასში შეტანილ ცვლილებებთან და Grand.store-ს სხვა რეგულაციებთან ერთად წარმოადგენენ ერთიან დოკუმენტს და განხილულ უნდა იქნეს როგორც მომხმარებელთან გაფორმებული ერთიანი ხელშეკრულება.

ვებგვერდზე რეგისტრაციის დროს მომხმარებელი ეთანხმება და აღიარებს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, დაბრუნებისა და გაცვლის წესებს, ასევე აცხადებს თანხმობას, გავრცელდეს მასზე მათი სამართლებრივი ძალა.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება Grand.store-ს სამართლებრივი დოკუმენტების შინაარსს, შეუძლია არ გამოიყენოს ვებგვერდი, თუმცა, ამასთან Grand.store მომხმარებელს მიმართავს თხოვნით, შენიშვნები მიაწოდოს ელექტრონულ ფოსტაზე.

დამატებითი კითხვების, პრეტენზიის, თხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია Grand.store-ს დაუკავშირდეს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. Grand.store-ს გუნდი მზად არის მომხმარებელს კითხვებზე გასცეს დეტალური პასუხი.

ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე წესებსა და პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს გააჩნიათ შემდეგი მნიშვნელობა:

Grand.store (შემდგომში „ჩვენ“, „ჩვენი“, „ვებ-გვერდი“, ) – საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შპს „დრეში“ (ს.ნ. 40556175) რეგისტრირებული მისამართი – ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, არჩილ ტსაგარელი ქ. N84 

მომხმარებელი – იურიდიული პირი ან 18 წელს მიღწეული (ქმედუნარიანი) ფიზიკური პირი, რომელსაც სურს შეიძინოს Grand.store-ზე განთავსებული პროდუქცია.

მომხმარებლის თანხმობა – წინამდებარე დოკუმენტის მომხმარებლის მიერ გაცნობისა და მისი პერსონალური ხასიათის მონაცემების დამუშავების შესახებ გამოხატული ნება.

მესამე პირი – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება.

პირდაპირი მარკეტინგი – ფოსტის, სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა ნებისმიერი სატელეკომუნიკაციო საშუალებით საქონლის, მომსახურების შეთავაზება.

რეგისტრაცია – პირადი ანგარიშის შექმნა.

ანგარიში – მომხმარებლის მიერ Grand.store-ზე რეგისტრირებული პირადი გვერდი.

შპს „დრეშ დელივერი“– საკურიერო კომპანია, რომელიც ახორციელებს Grand.store-ზე შეძენილი პროდუქციის მომხმარებლისათვის მიწოდებას.

შპს „დრეშ დელივერი“ ქვეკონტრაქტორი კომპანია – საკურიერო კომპანია, რომელიც შპს „დრეშ დელივერთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელებს მომხმარებლისათვის პროდუქციის მიწოდებას.

ვებგვერდზე ანგარიშის გახსნით მომხმარებელს ეძლევა საშუალება, შეიძინოს Grand.store-ზე განთავსებული პროდუქცია.

მომხმარებლის მიერ გაკეთებული თითოეული შეკვეთა წარმოადგენს ცალკეულ ნასყიდობის ხელშეკრულებას, რომლის მხარეები არიან ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებელი და შპს „დრეში“. შეკვეთის გაფორმებისას გენერირდება ნასყიდობის საგანი, მისი ღირებულება და მიწოდების ადგილი.

რეგისტრაცია

Grand.store-ზე პროდუქციის შესაძენად საჭიროა ვებგვერდზე რეგისტრაცია, რისთვისაც აუცილებელია სარეგისტრაციო ფორმის შევსება შემდეგი მონაცემების მითითებით:

• სახელი

• მისამართი

• ელექტრონული ფოსტა

• სისტემაში შესასვლელი პაროლი

მომხმარებელს რეგისტრაციის გავლა ვებგვერდზე შეუძლია პროდუქტის შეძენის პროცესში და ასევე შეძენამდეც.

შეძენამდე რეგისტრაცია/ავტორიზაცია ხდება მას მერე რაც მომხმარებელი ვებგვერდის მთავარი მენიუდან აირჩევს „სისტემაში შესვლას“.

სისტემაში შესვლა/ავტორიზაცია შესაძლებელია შემდეგი გზებით:

• სოციალური ქსელით

• Google-ით

• ელექტრონული ფოსტით

მომხმარებელი ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ:

• მის მიერ მითითებული ინფორმაცია არის სრული და სწორი;

• იგი არის 18 წელს მიღწეული, სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირი;

• არ გამოიყენებს სხვა პირის მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას Grand.store-ს ვებგვერდზე რეგისტრაციის მიზნით;

• არ გამოიყენებს სახელს, რომელიც შესაძლოა დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი აღმოჩნდეს ნებისმიერი სხვა პირისათვის;

• არ გამოიყენებს ვებგვერდს ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით;

• არ გამოიყენებს ვებგვერდს სხვა კომპანიის, კომპანიის თანამშრომლის ან ნებისმიერი სხვა პირის განსახიერების მიზნით;

• არ დაარღვევს სხვა პირის უფლებებს, კანონსაწინააღმდეგო და ზიანის მიმყენებელი ქმედებით;

• არ გამოიყენებს მოწყობილობას, პროგრამას, რომლის მიზანი არის ინფორმაციის მოპოვება ვებგვერდიდან ან/და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა;

• დაიცავს საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს, არ განახორციელებს Grand.store-ზე არსებული ინფორმაციის: ლოგო, პიქტოგრამა, სურათი, გრაფიკა, გამოსახულება, პატენტი, სასაქონლო ნიშნები, დიზაინის და სხვა ნებისმიერი სახის ინტელექტუალური საკუთრების უნებართვო გამოყენებას, დამუშავებასა და გამოქვეყნებას, Grand.store-ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;

• არ გამოიყენებს სხვა მომხმარებლის ანგარიშს;

• არ შეეცდება მოიპოვოს წვდომა სხვა მომხმარებლის ავტორიზაციის ინფორმაციაზე;

• არ განახორციელებს ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის Grand.store-ის გამართულ ფუნქციონირებას;

• არ განახორციელებს ქმედებას, რომელიც იკრძალება მოქმედი კანონმდებლობით, წინამდებარე ხელშეკრულებითა და Grand.store-ს კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკით.

მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაფორმება და პროდუქციის შეძენა

მომხმარებლის მიერ პროდუქტის შერჩევის და ვირტუალურ კალათაში მოთავსების შემდგომ, ახალი მომხმარებლის შემთხვევაში საჭირო იქნება შემდეგი ინფორმაციის მითითება: ელექტრონული ფოსტა, სახელი, მობილურის ნომერი და მისამართი სადაც სურს რომ შენაძენი მიიღოს.

Grand.store-ს პროდუქციის საფასურის გადახდის მიზნით გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე. ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მომხმარებელი ვალდებულია გადაამოწმოს მის მიერ მითითებული მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია, შეძენილი პროდუქციის მისთვის შეუფერხებლად მიწოდების განხორციელების მიზნით. არასწორი/არასრული მისამართისა ან/და საკონტაქტო ინფორმაციის მითითების შემთხვევაში პროდუქციის მიწოდების შეფერხების თაობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს.

მომხმარებელი მის მიერ შეძენილი პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმებას შეძლებს მის პირად გვერდზე.

Grand.store იტოვებს უფლებამოსილებას უარი თქვას ან გააუქმოს მომხმარებლის შეკვეთა თაღლითობის, უნებართვო ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

მომხმარებლის მიერ პროდუქტის საფასურის გადახდის შემდგომ შეძენილ ნივთზე საკუთრების უფლება სრულად გადადის მომხმარებელზე.

შეძენილი პროდუქციის გაცვლისა და დაბრუნების წესები მომხმარებელს შეუძლია იხილოს დაბრუნების პირობების გვერდზე .(აქ ლინკი ჩაისმევა)

შეძენილი პროდუქციის მიწოდების წესები და პირობები

მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ მის მიერ შეძენილი პროდუქციის მიწოდებას განახორციელებს შპს „დრეში დელივერი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 40556175 რეგისტრირებული მისამართი – ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, არჩილ ტსაგარელი ქ. N84)

მიწოდების ხელშეკრულების მხარეები არიან მომხმარებელი და შპს „Redcap“.

Grand.store, საკურიერო მომსახურების გაწევის მიზნით, მომხმარებლის შესახებ მისთვის ცნობილ, პერსონალური ხასიათის კონფიდენციალურ ინფორმაციას, კერძოდ, მომხმარებლის სახელს, გვარს, მისამართსა და ტელეფონის ნომერს მიაწოდებს „დრეში დელივერს“.

Grand.store მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქციას გადასცემს საკურიერო კომპანია შპს „დრეში დელივერს“, რომელიც ახორციელებს პროდუქციის ტრანსპორტირებას მითითებულ მისამართზე. Grand.store-ს პასუხისმგებლობა სრულდება პროდუქციის საკურიერო კომპანიისათვის გადაცემის დროს. პროდუქციის დაკარგვისა და დაზიანების რისკი სრულად გადადის საკურიერო მომსახურების გამწევ კომპანიაზე.

კონფიდენციალური ინფორმაციის დამუშავებისა და შენახვის შესახებ პოლიტიკა მომხმარებელს შეუძლია იხილოს კონფიდენციალური პოლიტიკის გვერდზე.(აქ ლინკი ჩაისმევა)

მომსახურების მიღება

მიწოდების პერიოდი: 14:00 საათამდე მიღებული შეკვეთა ჩაგბარდებათ იმავე დღეს. 14:00 საათის შემდეგ მიღებული შეკვეთა ჩაბარდება მეორე სამუშაო დღეს.
გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოების ვადა გაიზარდოს, რის შესახებაც დაუყოვნებლივ გაცნობებთ საინფორმაციო ცენტრი.იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ეთანხმებით ნივთის მიწოდების დამატებით პირობებს შეკვეთა გაუქმდება და თქვენ მიერ გადახდილი თანხა დაგიბრუნდებათ არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში. მიწოდება თბილისის მაშტაბით არის უფასო.

რეგიონში მიწოდება ხდება 2-3 სამუშაო დღეში. მიწოდების ფასი განისაზღვრება შესყიდვის მოცულობის მიხედვით.
იმ შემთხვევაში, თუ საინფორმაციო ცენტრის მიერ მიტანის ვადის დაგეგმვის შემდგომ თქვენ არ მიგიღიათ ნივთი/ნივთები ამ შემთხვევაში გააკეთეთ შესაბამისი შეტყობინება შემდეგ ელ. ფოსტაზე: info@grand.store ან დაგვიკავშირდით ტელეფენის ნომერზე: 593207719

ანგარიშსწორების წესი

ანგარიშსწორება ხორციელდება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორების გზით.

შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელი ვებგვერდიდან გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც უთითებს საკუთარი ბარათის მონაცემებს. ანგარიშსწორების მოთხოვნა მუშავდება და დასტურდება ბანკის მიერ.

Grand.store-ს არ აქვს წვდომა როგორც ანგარიშსწორების გვერდზე, ასევე მომხმარებლის მიერ მითითებულ საბანკო ბარათის მონაცემებზე.

ანგარიშსწორების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ეკრანზე გამოდის შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი შეტყობინება.

ანგარიშსწორების დასრულების შემდგომ მომხმარებელი მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებს დასტურს შეკვეთის წარმატებით დასრულების შესახებ.

პირადი ანგარიშის დახურვა და სარგებლობის შეზღუდვა

თუ Grand.store მიიჩნევს, რომ მომხმარებლის მხრიდან დაირღვა წინამდებარე წესები და პირობები ან მომხმარებელი რეგისტრირებულია ყალბი ინფორმაციის მითითებით, იგი უფლებამოსილია დახუროს წვდომა და შეზღუდოს პირადი ანგარიშით სარგებლობა ცალმხრივად ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე. მომხმარებელი მსგავსი ტიპის შეტყობინების მიღების შემთხვევაში უნდა დაუკავშირდეს Grand.store-ს გუნდს.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

Grand.store შესაძლებლობების ფარგლებში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს თავდაცვის შესაბამისი მექანიზმების შემუშავებას, თუმცა არ არის პასუხისმგებელი პლატფორმაზე დაცული მონაცემების არასანქცირებულ წვდომაზე, მესამე პირების მიერ მიყენებულ ზიანზე, მათ მიერ მომხმარებლისათვის შეთავაზებულ მომსახურებაზე.

მომხმარებელი ვებგვერდზე რეგისტრაციით ადასტურებს, რომ არის ქმედუნარიანი 18 წელს მიღწეული პირი და ვებგვერდით სარგებლობს საკუთარი თავისუფალი ნებითა და რისკით.

Grand.store პასუხისმგებელი არ არის, რომ ვებგვერდი ან მომსახურება მომხმარებლისათვის იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი და არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებგვერდს არ ექნება პროგრამული ხარვეზები, ვირუსები ან/და სხვა ნებისმიერი შეცდომა.

Grand.store იხნის სრულ პასუხისმგებლობას გაუფრთხილებლობის შედეგად დამდგარ ზიანზე, ასევე იმ შემთხვევებზე, როდესაც მესამე პირისათვის გახდა ცნობილი მომხმარებლის ავტორიზაციისათვის საჭირო ინფორმაცია.

Grand.store გამორიცხავს როგორც თავის, ასევე მისი ყველა თანამშრომლის ნებისმიერ პასუხისმგებლობას წინამდებარე დოკუმენტისა და მოქმედი კანონმდებლობის მომხმარებლის მიერ ბრალეული დარღვევის შემთხვევაში.

Grand.store სასამართლოს მიერ მისი პასუხისმგებლობის დადგენის შემთხვევაში შეზღუდულია სადავო პროდუქტის ღირებულების ოდენობით.

კომპანია იხსნის სრულ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის ზიანისათვის ან/და შეფერხებისათვის, რომელიც შესაძლებელია გამოწვეულ იქნას მესამე პირების მონაწილეობით – ინტერნეტ პროვაიდერების, მობილური კომპანიების და სხვა შეფერხებული მუშაობით.

შეზღუდვები ვებგვერდის გამოყენებისას

ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. Grand.store მომხმარებელს არ გაუწევს იმ სახის მომსახურებას, რომელიც მიაჩნია, რომ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.

მომხმარებელს ეკრძალება ვებგვერდის არაკანონიერი მიზნებისთვის გამოყენება, მათ შორის, Grand.store-ს სისტემებში არასანქცირებული შეღწევა, ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის არასათანადოდ გამოყენება ან სხვაგვარი ქმედება, რომელმაც შეიძლება პირდაპირი ან ირიბი ზიანი მიაყენოს Grand.store-ს კანონით დაცულ ინტერესებს.

მარკეტინგი

ვებგვერდზე რეგისტრაციის დროს მომხმარებელი ეთანხმება სარეკლამო, წამახალისებელი მასალების, მომხმარებლისათვის საინტერესო მომსახურების, პროდუქციისა და სერვისების გამოწერას. თანხმობის შემთხვევაში მომხმარებელი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიიღებს ვებგვერდის სიახლეებს, სხვადასხვა შეთავაზებასა და ინფორმაციას.

მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს Grand.store-ს ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინებით განაცხადოს უარი მარკეტინგული აქტივობების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე.

საავტორო უფლებები

ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ტექსტი, გრაფიკული და ანიმაციური გამოსახულებები ექსკლუზიურად ეკუთვნის Grand.store-ს.

Grand.store-ს სასაქონლო ნიშანი რეგისტრირებულია საქპატენტში და წარმოადგენს შპს “დრეშის” საკუთრებას.

Grand.store-ს სასაქონლო ნიშნის ნებისმიერი სახით გამოყენება, Grand.store-ს წერილობითი ფორმით გამოხატული წინასწარი თანხმობის გარეშე, მკაცრად აკრძალულია. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, გამოიყენოს Grand.store-ს სასაქონლო ნიშანი, ვებგვერდზე განთავსებული გრაფიკული გამოსახულებები ნებისმიერ პროდუქტთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აღრევა. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, გამოიყენოს ისინი იმგვარად, რომ დაამციროს ან შეურაცხყოფა მიაყენოს Grand.store-ს რეპუტაციას. ამგვარი დარღვევის შემთხვევაში, Grand.store უფლებას იტოვებს, მიმართოს სამართლებრივი უფლებების დაცვის საშუალებებს. მომხმარებელი პასუხისმგებელი იქნება Grand.store-სათვის მიყენებულ მატერიალურ და არამატერიალურ ზიანზე, ზიანი შესაძლოა მოიცავდეს Grand.store-ს მიერ ამ ზიანის აღმოფხვრისთვის გაწეულ ხარჯებს, მათ შორის, საადვოკატო მომსახურებისა და სასამართლოს ხარჯებს.

ვებგვერდზე პროდუქციის ყიდვით მომხმარებელზე არ გადადის არანაირი საავტორო უფლება.

Grand.store პატივს სცემს სხვა პირების საავტორო უფლებებს და მოუწოდებს მომხმარებელს დაიცვას Grand.store-ს საავტორო უფლებები.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი საავტორო უფლებების მესაკუთრეა და თვლის, რომ მისი საავტორო უფლების დაცვის ობიექტი რაიმე ფორმით, კანონმდებლობის დარღვევით განთავსდა Grand.store-ზე, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს Grand.store-ს ელექტრონულ ფოსტაზე და მიუთითოს დანიშნულებაში საავტორო უფლების დარღვევა.

მოქმედების ვადა და შეწყვეტა

წინამდებარე წესები და პირობები ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ თანხმობის გამოცხადების შემდეგ და მოქმედებს მომხმარებლის ანგარიშის გაუქმებამდე.

წინამდებარე დოკუმენტის მოქმედება შესაძლებელია შეწყდეს საქართველოს კანონმდებლობით ან/და წინამდებარე წესით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აგრეთვე მომხმარებლის ინიციატივით ნებისმიერ დროს, შეწყვეტის მომენტისათვის Grand.store-ს წინაშე არსებული ნებისმიერი სახის დავალიანების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სრულად დაფარვის შემდეგ.

მესამე მხარე

Grand.store იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას სხვა ვებგვერდებთან მიმართებით, რომლებიც შესაძლებელია გარე ბმულის სახით განთავსებული იყოს Grand.store-ს ვებგვერდზე. სხვა ვებგვერდის შინაარსი, წესები და პირობები, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შესაძლოა განსხვავდებოდეს წინამდებარე პოლიტიკისგან. შესაბამისად, Grand.store მომხმარებელს მოუწოდებს გაეცნოს გარე ბმულის სახით მითითებული ვებგვერდის გამოყენების პირობებსა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი

წინამდებარე წესები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
მხარეები თანხმდებიან რომ დავის შემთხვევაში, შეეცდებიან მოლაპარაკებით გადაწყდეს წარმოშობილი უთანხმოება. მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ თბილისის საქალაქო სასამართლოს.
წინამდებარე წესებისა და პირობების რომელიმე ნაწილის ბათილად ცნობა არ გამოიწვევს სხვა ნაწილის ბათილად ცნობას.

ცვლილებები და დამატებები


ვებგვერდი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებგვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ან/და დამატებები მომხმარებლის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე. ცვლილებების/დამატებების განხორციელების შემდეგ, ვებგვერდი მომხმარებლის მიერ ვებგვერდით სარგებლობის გაგრძელებას მიიჩნევს მომხმარებლის თანხმობად.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

შპს „დრეში“-ს ს/ნ 40556175 (შემდგომში „კომპანია“ ან „ჩვენ“) ოფიციალური ვებგვერდს წაროადგენს Grand.store  („ვებგვერდი“ ან „გვერდი“).

ჩვენ განვსაზღვრავთ კონფიდენციალურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის  პოლიტიკის დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს.

 

კონფიდენციალურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის  პოლიტიკა აღწერს თუ როგორ ამუშავებს კომპანია თქვენ მიერ ჩვენთვის მოწოდებულ ინფორმაციას და მონაცემებს რათა ვმართოთ თქვენი ურთიერთობა Grand.store-თან. თქვენს შესახებ ჩვენთვის მოწოდებულ ან სხვაგვარად ჩვენს ხელთ არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის დამუშავება ხდება წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრული წესითა და პირობებით.

 

აღნიშნული დოკუმენტის  სუბიექტები არიან  – მომხმარებლები ან სხვა პირები, ვინც გამოხატა ინტერესი კონკრეტულ პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე, ასევე არის ჩვენი მომხმარებლის კანონიერი წარმომადგენელი, ან საკონტაქტო პირი. ასევე სხვა ნებისმიერი პირისთვის, ვისთანაც ჩვენ პირდაპირი კონტაქტი არ გვაქვს, მაგრამ მისი ინფორმაციის დამუშავება აუცილებელია/სასურველია ჩვენი საქმიანობის განსახორციელებლად ან/და ჩვენი პროდუქტების/მომსახურების გასაუმჯობესებლად.


მონაცემები ნამდვილი და ზუსტი უნდა იყოს და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს.

 

ვებგვერდზე განთავსებულ კონფიდენციალურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის  პოლიტიკაზე დათანხმებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ  ეთანხმებით აღნიშნულ პოლიტიკას.

 

კონფიდენციალურობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის  პოლიტიკის მიღებით თქვენ აცნობიერებთ და აცხადებთ, რომ თქვენთვის გასაგებია და თანახმა ხართ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოხდეს ამ პოლიტიკის შესაბამისად.

 

ჩვენ ვუფრთხილდებით და ვიცავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც შეგროვდა, მუშავდება და გამოიყენება ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის განმავლობაში და შემდგომში.

კომპანიის პირობა პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე 

 

კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირისთვის გადაცემას (გარდა სატრანსპორტო კომპანიისა, რომელიც მოგაწვდით შეკვეთას და რომელიც აგრეთვე ვალდებულია დაიცვას ასეთი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და კანონით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებისა).

კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური მონაცემების მაღალი ხარისხით დაცვასა და უსაფრთხოებას;

კომპანია გამოიყენებს თქვენს მონაცემებს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

კომპანია თქვენს პერსონალურ მონაცემებს დაამუშავებს მხოლოდ იმ ვადით,რაც აუციელებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად;

კომპანია ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით;


მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვის ზომები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება ხდება შემდეგი მიზნებისთვის:

მომსახურების გაუმჯობესებისთვის;

თქვენს მიერ ჩვენი პროდუქტებით სარგებლობის პროცესის მონიტორინგისთვის;

მარკეტინგული აქტივობების განსახორციელებლად;

ონლაინ განვადებისთვის;

პროდუქციის საგარანტიო მომსახურების მიღებისთვის;

iCard-ით  სარგებლობისთვის;

ვებგვერდის მართვისთვის;

მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განსახილველად (მისთვის მომსახურების გასაწევად);

კლიენტისა და მომხმარებლის ადმინისტრირებისა და მარკეტინგული მიზნებისათვის;

ჩვენი სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ თქვენთვის ინფორმაციის მოსაწოდებლად;

 

მომხმარებელს უფლება აქვს: 

 

მოითხოვოთ და მიიღოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ დამუშავებული მონაცემების თაობაზე;

მოითხოვოთ მცდარ,არაზუსტი ან/და არასრული მონაცემების გასწორება,განახლება ან/და შევსება;

ნებისმიერ დროს გამოითხოვოთ თანხმობა, რომლითაც მოგვანიჭეთ თქვენი მონაცემის დამუშავების უფლება. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დამუშავებას შევწყვეტთ, თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი;

წარადგინოთ პრეტენზია დამუშავებასთან დაკავშირებით, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში ან სასამართლოში;

შეცვალოთ თქვენი ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია (გარდა პირადი ნომრისა) ვებგვერდზე თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით;

კომპანიასთან მომართვის შედეგად შეგიძლიათ (ონლაინ ჩათი, სატელეფონო კომუნიკაცია, ელექტრონული ფოსტა, ადგილზე ვიზიტი) მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა;

 

შენიშვნა : თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანზაქციებს, თქვენ ვერ წაშლით ინფორმაციას, რომელიც გულისხმობს ვებგვერდზე უკვე განხორციელებულ ძველ ტრანზაქციებს. ინფორმაციის დარეზერვების მიზნით, ჩვენ შესაძლოა მოგვიხდეს მთელი თქვენი ინფორმაციის წაშლა. თქვენი ბარათის ინფორმაცია არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, არამედ განთავსებულია დაცულ გვერდზე, რომელსაც მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი. ამ უკანასკნელს საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა აქვს, რომელიც ჩვენი კონტროლის სფეროს არ წარმოადგენს.

 რა წყაროებიდან მოვიპოვებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას? 

 

როდესაც, თქვენს მიერ ხდება ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრაცია/ავტორიზაცია;

როდესაც, თქვენ მოგვმართავთ ჩვენი პროდუქტებისა თუ სერვისების მისაღებად;

როდესაც კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონის საშუალებით ან უშუალოდ ფილიალში ვიზიტის დროს;

როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებგვერდს და ვებ-ჩეთს;

როდესაც გვიგზავნით წერილებს, როგორც მატერიალური ისე ელექტრონული ფორმით;

როდესაც სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით/პროდუქტებით;

საჯარო წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაცია;

როდესაც ხდება მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა;

 

ვის ვუზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ? 

 

კომპანიაში მომუშავე ყველა საჭირო უფლებამოსილ პირს;

შესაძლოა დაგვჭირდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მათი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, ანალიზის, შენახვისა და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნებისთვის;  

იმ პარტნიორებსა და აგენტებს, რომლებიც ჩართული არიან იმ პროდუქტებისა და მომსახურებების მიწოდებაში, რომელიც თქვენ შეუკვეთეთ ან რომლითაც ისარგებლეთ ან გეგმავთ რომ შეუკვეთოთ ან ისარგებლოთ;

ასევე, ჩვენ მიერ თქვენი ინფორმაცია შესაძლოა გადაეცეს სახელმწიფო ორგანოებს ან ერთეულებს, მარეგულირებელ ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლო განჩინების ან ოფიციალური მოთხოვნის, სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს გამოცემული ინსტრუქციის საფუძველზე და მიზნების შესაბამისად ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წარმართული ნებისმიერი მსგავსი პროცესის საფუძველზე.

 

აღნიშნული ვებგვერდით სარგებლობისას (რეგისტრაცია): 

 

თქვენ უფლებას აძლევთ კომპანიას მის მიერ შესაბამისი სახელშეკრულებო ან საკანონმდებლო ვალდებულების შესრულების მიზნით დაამუშავოს თქვენი ან/და თქვენ მიერ წარმოდგენილი მესამე პირების პერსონალური მონაცემები;

 

მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას , კომპანიამ (Grand.store-მა) დაამუშავოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნით.

 

აღნიშნული პოლიტიკა წარმოადგენს Grand.store-ს ვებგვერდის განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

 

Grand.store აფასებს  თქვენს ნდობას, რომ თანხმობა განაცხადეთ პერსონალური ინფორმაციის მოწოდებაზე.